Nyheder

Vore fingeraftryk i årenes løb


Efterfølgende årstal giver et indtryk af de mange områder, hvor VIRKSOMME kvinder har sat “vore fingeraftryk”.

Bemærk, at der imidlertid også er medtaget årstal for ændringer i lovgivningen af generel såvel som af negativ art, hvor vi har oplevet det som et skridt frem og to tilbage. 

Printvenlig udgave:  1963-2022_Vk-Fingeraftryk.pdf


VIRKSOMME kvinders fingeraftryk kronologisk

2022 

Barselsloven trådte i kraft ;-) 

2021 

Det er vedtaget i Folketinget, at en del af barselsorloven skal øremærkes med 11 uger til hver af forældrene.
Vi har arbejdet hårdt for at friholde de selvstændige og det er lykkedes til en vis grad.

Denne øremærkning er de selvstændige fritaget for, idet selvstændige og medarbejdende ægtefæller i personligt ejede virksomheder er fritaget for øremærkning. Ligeledes gælder dette for ejere af APS, hvis ejeren har 100% af virksomheden. Har man mindre, skal man ansøge om at blive fritaget for øremærket barsel.

Fællesudvalget har henvendt sig til Beskæftigelsesudvalget vedr. året 2020 som beregningsgrundlag for dagpenge/efterløn pga. Coronakrisen. Der er nu kommet en lov, hvor årsopgørelsen for 2020 kan udelades af beregningsreglerne.

2020 

Barselsordning for selvstændige og medarbejdende ægtefæller er indført med virkning fra 2021.
 
Internt: 
Medlemskontingent, opstart af opkrævning og indbetaling til landsforeningen via Klubmodul og Nets kortbetaling. 

2019 

I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2020 har Regeringen vedtaget en af vore mærkesager. De selvstændige i personligt ejede virksomheder skal også kunne omfattes af en barselsfond. De nærmere betingelser kendes endnu ikke. 

Internt: 
Sammen med 10 andre organisationer forsøger vi at få en barselsfond til selvstændige. Der foregik i november møder med og henvendelser til politikere herom.  

Ny udgave og design af Wordpress hjemmesiden: virksommekvinder.dk 

Opstart af nyt system for alle medlemmer i Klubmodul: virksommekvinder.klub-modul.dk
Indmeldelse og Medlemskartotek samt VK WEB med Intern nyt,  Event liste og Kalenderoversigt 

 

2018 

Internt: 
Nyt Medlemskartotek med indmeldelse og tilmeldinger, oprettet med rabat via SMVdk-HIFdk: Klubmodul-systemet

Bolig/Håndværkerfradrag er gjort permanent med nogle ændringer.

Fra 1. oktober er arbejdsløshedsdagpenge-regler for selvstændige ændret.

Alle indtægter: Løn såvel som indtægt fra selvstændig virksomhed kan medregnes i optjeningsgrundlag, hvilket er en fordel.

Til gengæld er det et stort minus, at minimumssatsen er fjernet. Den betød, at uanset indtægt som selvstændig var man sikret ca. 82% af den normale dagpengesats. Optjeningsperioden er også forringet.

Vi vil arbejde for at få dette ændret til de tidligere regler.

Ann fortsat udpeget til Virksomhedsrådet.

2017 

Internt: 
Ny udgave i Wordpress af hjemmesiden: www.virksommekvinder.dk 

 

2016 

Medlem Ann H. Frederiksen er udpeget til Virksomhedsrådet for IT-sikkerhed i Erhvervs- og vækstministeriet.

Barselsudligningsordningen for selvstændige i personligt ejede virksomheder samt for medarbejdende ægtefæller med overført indkomst blev desværre annulleret igen i 2016 p.g.a administrative problemer ved opkrævningen!!! Regeringen har ikke planer om at genindføre ordningen, på trods af blandt vore henvendelser herom.

2013-2014-2015 

Under Finanslovforhandlingerne sidst på året blev det vedtaget at fremrykke årstallet vedr. ikrafttræden af fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringerne fra 2015 til 2014.
Se nedenfor.

Mange års arbejde lykkedes med henblik på at få ændret reglerne for sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer for selvstændige samt for medarbejdende ægtefæller med overført indkomst.  – Fra at være en privat udgift (hvilket har været tilfældet i 25 år) –  vil bidragene kunne fratrækkes i indtægten. – Dog først med virkning fra 2015.

Barselsudligningsordningen, der hidtil har omfattet lønmodtagere samt ejere af ApS-A/S  har nu fået en tilføjelse, idet der er vedtaget en ordning, der gælder alle selvstændige i personligt ejede virksomheder samt medarbejdende ægtefæller med overført indkomst. – Også her dog først med virkning fra 2015.
(Loven træder i kraft pr. 1.1.2014. Opkrævning af årsbidrag (forventet til kr. 328,-) pr. 1. sept. 2015 på baggrund af indkomst i 2014 og udbetaling af kompensation fra 1. okt. 2015).

I forbindelse med vækstplanen er der desuden vedtaget lavere energiafgifter for virksomheder, lavere selskabsskat samt længere frist for momsbetalinger.

EUs regler om betalingsforhold mellem virksomheder er indført i Danmark, hvilket skulle betyde en forbedring for SMVere i form af kortere betalingsfrister.

Boligjobordning/ Håndværkerfradraget fortsættes i 2013 + 2014.

2012

Internt annonce:

 

Virksomhedsforum under Erhvervs- og Vækstministeren oprettet.
Består af 20 personer, der skal komme med forslag til administrative forenklinger for virksomhederne.
Landsformanden for Virksomme Kvinder er en af de 5 virksomhedsrepræsentanter, der er udpeget.
Alle kan bidrage med forslag til forenklinger på www.enklereregler.dk

Landsformanden blev inviteret til at deltage i EU-konference på Cypern i november med fokus på forbedring af forholdene for SMV`ere.

Landsformanden deltog (via Danida og Håndværksrådet) i konference m.m. med Nicaraguansk kvindenetværk. Dette blev startet i 2009 med henblik på erfaringsudveksling og oprettelse af forening/netværk som vores.

Desværre forlænget egenperiode og dermed også stigende forsikringsudgifter for mindre virksomheder vedr. sygedagpenge samt ny arbejdsskadeafgift.

Desværre også fjernelse af  Kombiforsikringsmuligheden i A-kassen, for de der er halvt lønmodtagere/ halvt selvstændige/medarbejdende ægtefæller. (Begrundelse: At den er indviklet og at for få bruger den).

Forringelser af sundhedsforsikringerne. Selvstændige skal fremover betragte disse som privatudgifter. Lønmodtagere skal beskattes af værdien.

Al indberetning til det offentlige skal ske digitalt.

2011

Boligjobordning/ Håndværkerfradraget indført.

Internt: 
Fornyelse af hjemmesiden og medlemskartotek i Drubal: virksommekvinder.dk

 

Rapport vedr. Beslutningsforslag B220 – De Selvstændiges Sociale Vilkår – udgives.
Desværre er ikke alle vore ønsker positivt beskrevet. DOG -Markant forbedret lovgivning vedr. udtrædelse af virksomhed drevet af ægtefæller. Efter mange års pres og uhyrlige eksempler påvist af os og andre organisationer, kan en ægtefælle nu udtræde af den selvstændige virksomhed ved at underskrive en tro-og love-erklæring, når øvrige krav i lovgivningen til efterløn og arbejdsløshedsdagpenge er opfyldt.

APV-reglerne for ejerne af virksomheden er blevet præciseret: ”Arbejdstilsynet har oplyst, at der ikke skal udarbejdes APV i de tilfælde, hvor arbejdet alene udføres af den selvstændige erhvervsdrivende selv, og/eller den pågældendes ægtefælle. Det gælder uanset om der er tale om en personlig ejet virksomhed, eller om virksomheden er drevet som et selskab”.

Sygedagpengeregler – 5-dages uge – også gældende for lørdag/søndage er en klar forbedring for især butiksdrivende.

2010

Lempelse i sygedagpengereglerne for selvstændige: Genoptagelse af arbejde med ¼ af tiden og dermed 75% sygedagpengesats.
B220 Folketingsbeslutning om selvstændiges sociale vilkår. Fremsat af Dansk Folkeparti. Udvalg nedsættes til at gennemgå lovgivningen for denne gruppe.
EU-parlamentet fik forelagt en rapport til vedtagelse med opfordring til landene om bedre social beskyttelse af såvel selvstændige som medarbejdende ægtefæller. (Opfølgning på EU-”expert-komiteen”s arbejde).

Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller, består nu af Landbrug og Fødevarer, Familieudvalget, De samvirkende Købmænd og VIRKSOMME kvinder. (Håndværksrådet deltager som observatør), og der arbejdes fortsat med de sociale forhold.

2009

Fællesudvalget for selvstændige og medarbejdende ægtefæller, består nu af Landbrug og Fødevarer, Familieudvalget, De samvirkende Købmænd og VIRKSOMME kvinder. (Håndværksrådet deltager som observatør), og der arbejdes fortsat med de sociale forhold.

Håndværksrådet har sat fornyet fokus på det interne udvalg, der blev foreslået og igangsat med VIRKSOMME kvinder i 2005 med henblik på forbedring af de selvstændiges sociale forhold. Det er nu blevet en arbejdsgruppe med    deltagelse af flere organisationer under HVR. Mødes to gange årligt.

Håndværksrådet ændres internt. Vor repræsentation er nu i formandsmøderne og som hidtil i HIS-udvalget (Det tværfaglige udvalg) samt i Uddannelsesudvalget.

Vort medlemskab af FEM (Female European Medium and small enterprises) er sat på stand-by.

Business to Business projekt mellem kvinder i DK og Nicaragua 2009 Lene Nielsen, Sønderjylland og Landsformand Ann Frederiksen var sammen med Ane Glud Iversen fra Håndværksrådet og 7 andre danske kvinder i Nicaragua i oktober. Her mødte de ca. 50 selvstændige kvinder fra Nicaragua i løbet af en to dags Konference.

2008

Internt: 
Fornyelse af hjemmesiden. 

E-skattekort indføres

B-104 forslag til Folketingsbeslutning fremsat af Dansk Folkeparti vedr. forbedring af de selvstændiges vilkår. Der var ikke flertal for vedtagelsen af forslaget.

Obligatoriske on-lineindberetninger til Skat indføres.

2007

Internt: 
Foreningen skifter navn fra Dansk Håndværks Kvinder (DHK) til VIRKSOMME kvinder (Vk) på Landsgeneralforsamlingen 22. maj 2007.
Navnet blev vedtaget med stort flertal (mindst 2/3 af de fremmødte skulle stemme ja, jvnf. vedtægterne). 

 

VIRKSOMME kvinder deltager i møde hos familieminister Carina Christensen vedr. barselsudligningsordningen for selvstændige.

EUs ”ekspertkomite” afslutter arbejdet vedr. de selvstændiges forhold med en rapport og en konference i Bruxelles over forholdene i de forskellige europæiske lande. VIRKSOMME kvinder deltog i afslutningen.

Ændringer i AES betalingerne: Indtil 2007 betalte f.eks. den selvstændige bager et meget højere beløb end bagerafdelingen i supermarkedet.

2006

DHKs landsformand har fået en “kongevalgt” plads i Håndværksrådets bestyrelse i form af en direkte udpegning. (Tidligere skulle pladsen opnås via et valg fra den tværfaglige gruppe, som vi hører under i Håndværksrådet).

Administrative lempelser med digitaliseringen af virksomhedernes sygedagpenge- anmeldelser.

Arbejdsmiljølovgivningen om “objektivt ansvar” er blevet lempet for de virksomheder, der efterlever reglerne.

2005

EUs “Ekspertkomite” begynder sit flerårige projekt med fokus på selvstændiges såvel som medarbejdende ægtefællers sociale forhold i de forskellige lande i Europa (sat i værk på baggrund af konferencer arrangeret af “FEM” vor europæiske paraplyorganisation).
Nedsættelse af arbejdsudvalg under Håndværksrådet med DHK for at sætte fokus på selvstændiges sociale forhold. Mødes to gange årligt.
Ny udgave af bogen “Medarbejdende ægtefælle” med navneskift til “Kvinder i selvstændigt erhverv”. Udgivet af Håndværksrådet i samarbejde med DHK.

2004

Adgang til at tegne arbejdsskade- og aes-forsikringer for de selvstændige erhvervsdrivende og de medarbejdende ægtefæller med overført indkomst. (Dog stadig kun som privat udgift).

2003

Selvstændige og medarbejdende ægtefæller får også mulighed for at tegne sundhedsforsikringer med fradragsret.

2002

Forbedrede udtrædelsesregler for medarbejdende ægtefæller i forbindelse med arbejdsløshed og efterløn.

2001

Deltagelse i udvalg under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med henblik på forenkling af sygedagpengelovgivningen.
Lov vedtaget om fjernelse/flytning af de administrative byrder i forbindelse med lønadministration ved indførelse af “Let-Løn”/Modtagecenter hos Told/Skat fra 2001.
En følge af tidligere års ønsker og forslag fra DHK.
Danmarks Statistik udfører efter ønske fra DHK, Håndværksrådet og Fællesudvalget en statistisk særkørsel af de medarbejdende ægtefæller med opdeling i overført indkomst og lønaftale.Normalt opføres medarbejdende ægtefæller med lønaftale som lønmodtagere.

Pension for Selvstændige indfører efter opfordring fra DHK ligestilling mellem mænd og kvinder vedr. pensionsudbetalinger i den fremtidige
“Tryghedspakke”. (Der er vedtaget en lov om ligestilling mellem mænd og kvinder i arbejdsmarkedspensioner – men ikke i frivillige forsikringer.)
FEM har afholdt stor europæisk konference i Stuttgart med fokusering på de selvstændiges og medarbejdendes sociale og uddannelsesmæssige forhold.

2000

Samarbejde med både Landboforeningerne og Håndværksrådet om efteruddannelses mulighederne i forbindelse med revision af loven. De selvstændige og medarbejdende ønsker eget efteruddannelsesudvalg.
Dette imødekommes ikke.

Statistikken siger:
7.299 medarbejdende med lønaftale
24.725 medarbejdende med overført indkomst
ialt 32.024 medarbejdende ægtefæller i enkeltmandsfirmaerne,
Statistikken for 198 /1999 siger – men hertil kommer de medarbejdende, der arbejder uden løn, de samlevende samt de ægtefæller, der arbejder i eget ApS eller A/S.

Sidstnævnte opgøres også i statistikken som lønmodtagere, da Danmarks Statistik ikke har kendskab til ejerforholdene i selskaberne (iflg. Håndværksrådets undersøgelse i 1997 nærmer tallet sig dermed nærmere 60.000 kvinder og ganske få mænd).

1999

Forslag om forenkling og forbedring af sygedagpengelovgivningen (DHK i samarbejde med Håndværksrådet).

1998

Mindstesats for Kombi er indført.
Reglen om max. 6 mdr. fravær ved dagpengeberegning p.g.a. sygdom, uddannelse og barsel inden for de seneste 3 år i forbindelse med mindstesatsen, fraveget for barsel.
Egenperioden ved sygdom for selvstændige og medarbejdende er reduceret fra 3 til 2 uger.

1997

Internt: 
DHK får hjemmeside: dhk.dk. 

Partnerskabsloven (I/S mellem ægtefæller) vedtages i Folketinget med virkning fra 1.1.1998. (En mulighed ved påtagelse af økonomisk ansvar i virksomheden).

Bogen “De Usynlige Kvinder” udgives af Håndværksrådet.
EU-projekt/EU-Konference med focus på både selvstændige og medarbejdende kvinder, blev afholdt i København med deltagelse fra adskillige europæiske lande. Arrangeret af Håndværksrådet – DHK med i “backing group”

Kombi-forsikrede: Medregning af timer i selvstændigt erhverv ved dagpengeopgørelse.
Der arbejdes desuden meget med fjernelse af administrative byrder og deltagelse i udvalg under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herom.

1996

I/S-sagen/partnerskab tabes ved Ø.Landsret. Der lempes noget – men langt fra nok på udtrædelsesregler vedr. arbejdsløshed og efterløn for medarbejdende ægtefæller.

1995

Kombi – forsikringsmulighed indføres for de der er halvt lønmodtagere og halvt selvstændige / medarbejdende ægtefæller.
Uddannelsespulje for medarbejdende ægtefæller indføres for et par år.
Minimumsatsen for dagpenge til selvstændige og medarbejdende ægtefæller forhøjes fra 70% til 82% af maximum.

Der nedsættes et udvalg under Erhvervsministeriet med henblik på at gennemgå erhvervslivets administrative byrder.

DHK får plads i udvalget. Der udgives en rapport, og det sætter gang i forenkling af lovgivningen på nogle områder, samtidig med at der stadig pålægges nye administrative byrder.

1994

En særpulje under arbejdsministeriet giver mulighed for kurser med indbygget refusion for tabt arbejdsfortjeneste (dagpengesats) for medarbejdende ægtefæller. – Dog kun for virksomheder med max. 5 ansatte (forhøjet til 8 ansatte fra 1996).

1993

Ændring af vedtægterne i DHK med det formål at kunne optage alle selvstændige og medarbejdende kvinder i Danmark, uanset fagområde.

I/S-sagen (partnerskabet) tages op igen.
EU-direktiv fra 1986 – skulle være implementeret i 1989. Striden står med skatteministeriet, der mener sig berettiget til at håndhæve den nuværende ordning, der hindrer 2 ægtefæller i at danne et I/S.

Erfaringsudveksling med engelske medarbejdende ægtefæller og engelske revisorer har vist, at der i England ikke er nogen problemer i at danne et I/S. Håndværksrådets EU-ekspert Peter Westerdoff sættes på sagen. (Der verserer desuden på det tidspunkt en sag i landsskatteretten med 2 frisører, der ikke kunne få deres I/S anerkendt, da de giftede sig).

1992

Medarbejdende ægtefæller med lønaftale bliver omfattet af arbejdsskadeforsikringen.
Kombinationsforsikringen vandrer stadig frem og tilbage mellem Arbejdsministeriet og Arbejdsdirektoratet.
VUS – voksenuddannnelse med dagpengerefusion for tabt arbejdsfortjeneste også for medarb.ægtefæller, men kun for dem med kort skolegang/uddannelse.
DHK bliver medlem af FEM, den nyoprettede europæiske organisation for selvstændige og medarbejdende kvinder i Europa - Females European in Medium and Small enterprises.

1991

Pjecen “Medarb.Ægtefælle” udgives 1.gang
“Pension for Selvstændige” oprettes på foranledning af Håndværksrådet.

1990

MINIMUMSATSER på syge- og arbejdsløshedsdagpenge indføres.

1989

Mulighed for lønaftale indføres.
Tankerne omkring kombinationsforsikring mod arbejdsløshed fremsættes. (Halvt selvst./medarb. – halvt lønmodtager)

1988

Et formaliseret samarbejde under navnet FÆLLESUDVALGET igangsættes med 2 årlige møder med deltagelse af Landbrugets og Handlens organisationer samt Dansk Håndværks Kvinder.

1985

Selvstændige får ret til delpension.

DHK får plads i Håndværksrådets uddannelsesudvalg. Der nedsættes et udvalg under Socialministeriet, der ser på de selvstændiges og de medarbejdendes vilkår. DHK får plads i udvalget. Der udgives en rapport.

EF-direktivforslag om ligestilling ved selvstændigt erhverv. Drejer sig bl.a. om muligheden for partnerskab mellem ægtefæller (fra dansk side har man den holdning, at medarb. ægtefællers forhold skal reguleres nationalt. Blad nr. 3/ Nov. 1988).
ASE har forhandlet med arbejdsløsheds direktoratet vedr. satser for medarb. ægtefæller.
Det resulterer i, at forskellen mellem indehaver og medarbejdende ægtefælle ophæves, så de fremover bliver behandlet ens med hensyn til max. sats og kontingentsats i forbindelse med dagpenge.

1984

Loven om Barselsorlov ændres igen. 4 uger før + 24 uger efter fødslen også for den medarbejdende ægtefælle.
Heraf kan de sidste 10 uger istedet tages af ægtefællen. Ægtefællen får ret til 2 ugers barselsorlov i forbindelse med fødslen.

1983

Medhjælpende ændres til medarbejdende – ved lov.
Nyt cirkulære fra 1.1.1983 vedr. selvstændig virksomhed som bierhverv fjerner diskrimination af kvinder gift med selvstændige, hvis de vel at mærke ikke er registrerede som medarbejdende ægtefæller.
Overført indtægt: 50% dog max. kr. 100.500,-

1982

Sociolog Mette Mønsted står for udgivelsen af bogen: “Familiearbejdskraft i små virksomheder” – arbejdsvilkår for medhj.hustruer i håndværk og handel. Flere DHK´ere medvirkede i interviews til bogen og der blev lavet radiointerviews i samme forbindelse.

1981

Barselsorlov for kvinder på lige fod med lønmodtagere 4 uger før og 14 uger efter fødslen.

1979

Betegnelsen “Medhjælpende hustru” ændres til “Medhjælpende ægtefælle”, fordi også mænd kan have dette job.
Efterløn indføres.

1978

Medarb. ægtefælle.Ændring til 50% af overskud. Max.kr. 49.700

1977

1220 medlemmer.

1975

ASE og DANA oprettes (A-kasser for selvstændige). – DHK bliver medlem af Danske Kvinders Nationalråd. – Nu Kvinderådet – En paraplyorganisation for mange kvindeforeninger.

1974

Samarbejde med det daværende Handelens Kvinder igangsættes for at forbedre medarbejdende ægtefællers indtjeningsmuligheder.
Max.grænsen for indtjening hæves til kr.30.000,-
Max. grænsen for biindtægt fjernes helt.

1973

Barselsorlov med dagpenge – 4 uger indføres for de medarbejdende ægtefæller. Frivillig sygeforsikring for selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan tegnes for de første 5 ugers sygdom. Hjemmearb. husmoder fik mere i sygedagpenge end den medarb. ægtefælle på det tidspunkt.
Pristalsregulering af 12.000-kroners reglen. Ved max.grænsen for bi-indtægt kan der nu ses bort fra sygedagpenge.

1971

Deltagelse i HIS-udvalget i Håndværksrådet begynder.
Håndværker- og Industriforeningernes samarbejdsudvalg/ Det tværfaglige udvalg.

1970

710 medlemmer (45 fag repræsenteret)

1969

1. maj udsendes 1. nummer af vort blad i det format, vi også har i dag.
Begrebet medarbejdende ægtefæller (dengang medhjælpende hustru) oprettes skattemæssigt. 25% af overskud – max. kr. 12000,-. Begrænsninger i evt. ekstra indtægter. Kan bevirke, at retten til overført indtægt mistes.

1967

Momsen blev indført.

1964

1. medlemsblad udsendes (4 A4-sider) – 170 medlemmer – ATP blev indført.

1963

Mesters koner. Stiftelse af foreningen Dansk Håndværks Kvinder (DHK) i samarbejde med Håndværksrådet den 11.11.1963. 

35 medlemmer. 

 

       LOGO DHK groent trae

VIRKSOMME kvinder er …

  • Kvindenetværk for alle brancher
  • Netværk for Erhvervskvinder
  • Netværk for Karrierekvinder
  • Netværk for Iværksætterkvinder
  • Netværk for Selvstændige kvinder
  • Netværk for Medarbejdende kvinder
  • Netværk for Ledende kvinder i alle brancher
  • Netværk for “SMV kvinder” (Små og Mellemstore Virksomheder)
  • og alle kvinder der-i-mellem :-) 


Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer